مجموعه کتاب های نگاه نو

دربـــاره مـــــا

مجموعه کتاب های نگاه نو

مجموعه کتاب های نگاه نو از سال 90 با انتشار 6 جلد کتاب کمک درسی در زمینه زبان و ادبیات فارسی دوره متوسطه در شیراز آغاز به کار کرد و رفته رفته در هر سال روند تالیف و چاپ کتاب، شکل صعودی به خود گرفت به طوری که تاکنون حدود28 جلد کتاب در پایه های دوره اول و دوم متوسطه تحصیلی به صورت تشریحی و پرسش های چهارگزینه ای با شمارگان 3 الی 10 هزار جلد منتشر کرده است. در سال های اخیر هم علی رغم تغییر نظام آموزشی و ارائه کتاب های جدید درسی، کتاب های نگاه نو منطبق با کتاب های جدید، تالیف و در شمارگان وسیع انتشار یافته است و هر سال به تعداد متقاضیان آن در سطح کشور افزوده می شود.

ادامه مطلب

کتاب های نگاه نو

ویژگی های کلی کتاب های فارسی نگاه نو

مطالب کتاب های فارسی پایه های هشتم ، نهم ، دهم ، یازدهم و دوازدهم نظری و فنی به صورت درس به درس و سطر به سطر از نظر معنی واژه ، آرایه ، نکته ، معنی و مفهوم گزارش و شرح شده است.

ویژگی های کلی کتاب های فارسی نگاه نو